Integritetspolicy

Integritetspolicy webbshop

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera ditt köp i vår webbshop. myUpTech AB, org. nr. 556633-8140, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är myUpTech AB, Hannabadsvägen 5, 285 32 Markaryd och gdpr@myuplink.com.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du köper en produkt i vår webbshop i egenskap av privatperson kommer vi att behandla dina kontaktuppgifter, din leveransadress och dina betalningsuppgifter. Om du däremot köper en produkt i vår webbshop i egenskap av representant för ett företag samlar vi endast in dina kontaktuppgifter då du representerar företaget.

Vid köp i egenskap av privatperson är den legala grunden för behandlingen fullgörande av avtalet vi har med dig. Du måste inte lämna dina uppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna ut dina uppgifter blir konsekvensen att vi inte kan ingå avtal med dig. Representerar du ett företag är den legala grunden för behandlingen vårt berättigade intresse som består av att administrera köpet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du handlar hos oss i egenskap av privatperson sparar vi dina uppgifter från den tidpunkt då köp genomförts till dess att tiden för reklamation och garanti har löpt ut i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om du handlar hos oss i egenskap av att representera ett företag sparar vi dina uppgifter under den tid då garantier gäller i enlighet med det avtal som har ingåtts mellan oss och din arbetsgivare. Vi kan även spara dina uppgifter längre för att säkerställa att avtalet kan fullgöras.


Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners för att utföra leveranser och hantera betalningar av beställda produkter.

Vi kommer även att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer för att möjliggöra vår erbjudna tjänst. Leverantörerna är då personuppgiftsbiträden till oss vilket innebär att de hanterar dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på gdpr@myuplink.com Om du inte är nöjd med vår service har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen.